โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวนิภา มาปะโท โทร.089-7223265
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวรฐา สิโรตม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวรัตนา จิรลานนท์ โทร.081-2652678
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางฤทัยรัตน์ เนียมสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวพิชาภัค ทองบ้านทุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวเย็นจิตร จินตนา
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายประสิทธิ์ เตี้ยงสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบรรลุ อุลิศนันท์
ภารโรง
 
นายวุฑฒิ เนมขุนทด
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology