โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา อบต.โค้งยาง
โทร.086-2579553
 
นางสาวมนณิชา เคลื่อนสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.โค้งยาง
โทร.087-2596936
 
นายวินัย ตะสันเทียะ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.062-7456562

 
นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง หมู่ที่ 1
โทร. 081-7202461
 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง หมู่ที่ 3
โทร.093-4731575
 
นางสาวนงนุช นอสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง หมู่ที่ 5
โทร.093-1173432
 
นางพเยาว์ แจ่มประถม
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง หมู่ที่ 6
โทร.093-6345651
 
นายประเทือง กรึมสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง หมู่ที่ 8
โทร.065-7391798
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology