โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
โทรศัพท์ 089-2858792
 
นายฟุต เนมขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
โทรศัพท์ 089-9461421
 
นายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
โทรศัพท์ 087-2576273
 
นายสมศักดิ์ ถีสูงเนิน
เลขานุการ
โทรศัพท์ 064-1157515


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology