Untitled Document

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น


1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

     องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

ซึ่งมีจุดหมายและความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“เกษตรกรรมแบบยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้”

2. พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง (Mission)

1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร

2. พัฒนาการบริหารงานโดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน

5. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลอย่างยั่งยืน

6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมประชาคมอาเซียน


3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ

2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า

6. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตำบลโค้งยาง

7. เพื่อสืบสานศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

9. เพื่อบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ด้านนิติธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความคุ้มค่า โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน

10. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

11. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

4. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

     องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนส่งเสริมการเกษตร

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้กำหนดภารกิจเป็น 7 ด้าน ซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

5.1 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) จัดให้มีการบำรุงทางน้ำ และทางบก (มาตรา67(1))*

(2) ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา681))*

(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา68(2))*

(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา68(3))*

(5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2)) **

(6) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา16(4))**

(7) การสาธารณูปการ (มาตรา16(5)) **

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผุ้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6))*

(2) การรักษาความสะอากของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (มาตรา67(2))*

(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา67(3))*

(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณ(มาตรา68(4))*

(5) การจัดการศึกษา (มาตรา16(9)) **

(6) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผุ้ด้อยโอกาส

(มาตรา16(10)) **

(7) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อยหย่อนใจ (มาตรา16(18)) **

(8) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา16(14)) **

(9) ดารกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลละน้ำเสีย (มาตรา16(18)) **

(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19)) **

(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา67(4))*

(2) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา68(8))*

(3) การผังเมือง (มาตรา68(13))* และ(มาตรา16(25)) **

(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16(12)) **

(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา16(17)) **

(6) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปสถาน (มาตรา16(21)) **

(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา16(22)) **

(8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา16(22)) **

(9) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา16(26))*

(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา16(26)) **

(11) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา16(30))**

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


5.1.4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยการและท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา68(6))*

(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา68(5))*

(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา68(7))*

(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา68(9))*

(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา68(1))*

(6) การท่องเที่ยว (มาตรา68(12))*

(7) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา16(3))**

(8) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา68(11))*

(9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา16(26))**

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ ดังนี้

(1) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา67(7))*

(2) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มาตรา67(8))*

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา67(8))*

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา67(5))*

(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา16(15))*

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา16(16))**

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.7 ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ปฏิบัติหน้าที่อื่น (มาตรา67(9))*

(2) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด(มาตรา16(31))**

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

* หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2542

** หมายถึง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จะดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง มีภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

6. การพัฒนารายได้

7. การส่งเสริมการเกษตร

ภารกิจรอง

1. การสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

3. การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน

4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แก้ไขปัญหายาเสพติด)

5. การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว

6. การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน สมาชิก อบต.

7. การพัฒนาสาธารณูปโภค

8. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร

9. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology