ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
 - 1.ปกหน้า-แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ปี-2565-ปรับปรุงครั้งที่-2
 - 2.คำนำปรับปรุง-2-ปี-2565-ทักษะ
 - 3.สารบัญ-ปี-2565-ทักษะ
 - 4.บทที่-1-9-แนวตั้ง-หน้า-1-32-ทักษะ
 - 5.บทที่-9-ภาระค่าใช้จ่ายปี-2565-หน้า-33-34-ทักษะ
 - 6.บทที่-10.-แผนภูมิ-หน้า-35-41-ทักษะ
 - 7.บทที่-11-ปี-2565-หน้า-42-43-ทักษะ
 - 8.บทที่-12-13-ปี-2565-หน้า-44-45-ทักษะ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology